CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

I. Văn phòng Sở

1. Phối hợp với các Phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính như sau:

a) Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan của Sở về thực hiện công tác cải cách hành chính và Bản cam kết giữa Giám đốc Sở với các Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc về trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

b) Triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đảm bảo tổng số lượng hồ sơ giải quyết đúng và sớm hẹn đạt trên 99% (trừ thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo); vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

c) Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch của UBND tỉnh ; qua rà soát, đánh giá, đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và đăng ký TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định.

d) Đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt từ 15% trở lên và mức độ 4 đạt từ 20% trở lên.

đ) Khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

2. Tham mưu rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công tác tổ chức cán bộ tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc.

3. Kiểm tra, giám sát các văn bản ban hành; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở Quyết định ban hành quy chế Bảo vệ, bí mật nhà nước; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức.

5. Theo dõi, kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc việc triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý các đối tượng, ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên “Phần mềm quản lý công việc được giao của tỉnh”.

6. Hoàn thiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; cập nhật mới trang website của Sở đảm bảo hình ảnh, nội dung phong phú.

7. Mỗi tháng cung cấp 02 tin, 6 tháng cung cấp 01 bài đăng trên trang thông tin điện tử của Sở và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đăng tin, bài của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

8. Đảm bảo tốt, đầy đủ, kịp thời, an toàn, đúng quy trình, quy định cho các hoạt động của cơ quan: lái xe; văn thư, lưu trữ; hành chính, quản trị; quản trị mạng; chuẩn hoá các điều kiện, phương tiện làm việc…

9. Thực hiện tốt Nội quy, Quy chế cơ quan đảm bảo công tác an ninh trật tự không để xảy ra tình trạng cháy nổ, mất mát tài sản, lọt lộ bí mật nhà nước.

10. Tham mưu triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở bảo đảm hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất, báo cáo chuyên đề chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

12. Tham mưu lãnh đạo Sở kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ 01 đến 02 đơn vị trực thuộc, báo cáo định kỳ hàng quý theo quy định.

13. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm và giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

II.Thanh tra Sở

1. Triển khai thanh tra các nội dung, lĩnh vực ngành quản lý theo phê duyệt của Giám đốc Sở tại Quyết định số 1958/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/12/2019 đầy đủ, đúng quy định. Tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Giúp lãnh đạo Sở, trực tiếp tiếp công dân đầy đủ, đúng quy trình.

3. Xử lý đơn thư 100%.

4. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 85% trở lên.

5. Tiến hành điều tra TNLĐ nghiêm trọng và chết người: Điều tra ban đầu 100% số vụ; thông qua biên bản điều tra TNLĐ 85% số vụ trở lên.

6. Giúp lãnh đạo Sở triển khai các quy định về công tác phòng chống tham nhũng kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc.

7. Tham mưu triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở đảm bảo hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định.

8. Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

9. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 06 tháng cung cấp 01 bài đăng lên trang thông tin điện tử của Sở.

10. Phối hợp giải ngân trên 95% các nguồn kinh phí được giao.

11. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về thực hiện Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020; vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

13. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

III.Phòng Người có công

3. Thực hiện công tác truyền thông, phổ biến bằng nhiều hình thức các chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực Người có công trên địa bàn tỉnh; tập huấn, tư vấn các chế độ, chính sách liên quan đến người có công cho cấp huyện, cấp xã.

4. Tham mưu tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 hằng năm.

5. Tham mưu giải quyết kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công đảm bảo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ đối với người có công tại cấp huyện, cấp xã.

6. Tiếp nhận và giải quyết ít nhất 01 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực Người có công. Triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, đảm bảo tổng số lượng hồ sơ giải quyết đúng và sớm hẹn đạt trên 99% (trừ thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý đối tượng chính sách người có công. Tham mưu thực hiện Đề án Mã số hóa hồ sơ Người có công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

8. Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

9. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về thực hiện Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020); vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

10. Tham mưu triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở bảo đảm hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định.

11. Phối hợp giải ngân trên 95% các nguồn kinh phí được giao.

12. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 6 tháng cung cấp 01 bài đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất, báo cáo chuyên đề chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

14. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

IV. Phòng Lao động, Việc làm và Dạy nghề

1. Giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.

2. Tuyển mới đào tạo nghề, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt định mức chi và dự toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Kế hoạch triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.

4. Tham mưu triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở bảo đảm hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định.

5. Tổ chức điều tra, cập nhật thông tin cung – cầu lao động hằng năm trên địa bàn tỉnh đảm bảo kế hoạch đề ra.

6. Tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn (hoặc huấn luyện) về Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động bằng nhiều hình thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được Lãnh đạo Sở phê duyệt.

8. Tập huấn triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp.

9. Thực hiện kiểm tra, giám sát từ 5 đến 7 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiểm tra đột xuất từ 10 đến 12 lớp dạy nghề lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh và 05 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

10. Thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động và quy chế dân chủ theo kế hoạch.

11. Kiểm tra nắm tình hình công tác giải quyết việc làm tại các huyện, thị xã, thành phố.

12. Rà soát, thống kê cập nhật tổng hợp số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

13. Tham gia giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động, đình công tại các doanh nghiệp khi nhận được thông tin.

14. Phối hợp giải ngân trên 95% kinh phí được giao.

15. Triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo tổng số lượng hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn đạt trên 99% (trừ thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

16. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về thực hiện Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020); vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất, báo cáo chuyên đề chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

18. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 06 tháng cung cấp 01 bài đăng lên trang thông tin điện tử của Sở.

19. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

V.Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. Giải ngân các nguồn kinh phí kịp thời và đạt ít nhất 95% kế hoạch.

2. Thực hiện việc phân bổ và điều chỉnh dự toán các nguồn kinh phí cho các đơn vị trực thuộc Sở có sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời theo quy định.

3. Thực hiện việc thanh toán các chế độ cho công chức, người lao động đầy đủ, kịp thời, đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở.

4. Thực hiện việc thu, chi tài chính đúng quy định hiện hành, tránh sai sót, tiêu cực. Tổ chức kiểm tra công tác tài chính tại 04 đơn vị, địa phương (01 đơn vị trực thuộc, kinh phí địa phương và 03 phòng Lao động – TB&XH các địa phương, kinh phí Trung ương). Phối hợp Thanh tra Sở thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyện thị xã La Gi và thanh tra tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công tại phòng Lao động – TB&XH Tánh Linh và Tuy Phong.

5. Quyết toán ngân sách năm 2019, lập kế hoạch ngân sách năm 2021, kế hoạch ngành Lao động – TB&XH năm 2021, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 bảo đảm đầy đủ, đúng thời gian quy định; tham mưu lãnh đạo sửa đổi bổ sung các quy chế (chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công) kịp thời, đầy đủ, đúng quy định khi có các chế độ chính sách thay đổi.

6. Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, báo cáo định kỳ hàng quý, năm theo quy định.

7. Tham mưu giải quyết kịp thời các kiến nghị của các đơn vị trực thuộc, các địa phương và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.

8. Tham mưu triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND UBND và các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở bảo đảm 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định.

9. Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

10. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 06 tháng cung cấp 01 bài đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

11. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về thực hiện Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020; vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất, báo cáo chuyên đề chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

13. Phối hợp với các Phòng liên quan hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định các Tiêu chí, Tiểu tiêu chí được phân công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

14. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

VI Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Trẻ em, các văn bản hướng dẫn liên quan đến trẻ em, kỹ năng tư vấn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên tại cấp huyện, cấp xã; nâng cao năng lực thực hiện các chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã.

2. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, chương trình “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em” và mô hình Câu lạc bộ “Quyền Trẻ em” tại Trường học và cộng đồng.

3. Tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại 10 huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh.

4. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cho 10 huyện, thị xã, thành phố và Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh. 

5. Phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện các chương trình khám lọc, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc các bệnh như tim bẩm sinh, khuyết tật các loại và tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em  nhân các ngày Tết Nguyên đán, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi 1/6...

6. Tiếp tục triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Tiếp tục thực hiện mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới cho các huyện, thi xã, thành phố.

8. Tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động - TB&XH thuộc lĩnh vực phụ trách.

9. Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở bảo đảm 100% nội dung đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định.

10. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 06 tháng cung cấp 01 bài lên trang Thông tin điện tử của Sở.

11. Phối hợp giải ngân trên 95% các nguồn kinh phí được giao.

12. Thực hiện việc thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất chính xác, kịp thời đúng theo quy định.

13. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

VII. Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội

1. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,6%.

2. Tham mưu triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả. Xây dựng mới 01 hình giảm nghèo bền vững tại 01 địa phương.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội tại 40% số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố.

4. Tham mưu triển khai rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định của Bộ Lao động – TB&XH.

5. Bảo đảm 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 136/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Hoàn thành việc thăm, tặng quà 100% người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi.

7. Triển khai các hoạt động nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3/2020.

8. Duy trì 83 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm.

9. Phối hợp tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

10. Hoàn thành công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã.

11. Tham mưu triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở bảo đảm hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định.

12. Trình UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

13. Triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tổng số lượng hồ sơ giải quyết đúng và sớm hẹn đạt trên 99%; vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

14. Thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội; triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

15. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 6 tháng cung cấp 01 bài đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

16. Phối hợp giải ngân trên 95% các nguồn kinh phí được giao.

17. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan đến trách nhiệm của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Lao động - TB&XH.

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất, báo cáo chuyên đề chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

19. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm và giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang