CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

I. Trung tâm Dịch vụ việc làm

1. Tư vấn nghề, tư vấn việc làm; trong đó lao động Bảo hiểm thất nghiệp.

2. Giới thiệu việc làm, cung ứng lao động trong và ngoài tỉnh.

3. Thông tin thị trường lao động: xây dựng ngân hàng việc làm với quy mô 4.600 chỗ làm việc còn trống để kết nối người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Nâng cấp trang thông tin thị trường lao động.

4. Đào tạo nghề (sơ cấp và thường xuyên): 600 lao động.

5. Thu sự nghiệp: 765.000.000 đồng.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng thực hiện các mô hình “Mô hình tổ chức các phiên giao dịch việc làm”; “Mô hình Đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, gắn với địa phương” theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm theo Công văn 671/CVL-TTLĐ ngày 30/6/2017 của Cục Việc làm (gọi là mô hình 671/CVL-TTLĐ).

8. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời những hồ sơ đủ điều kiện của người lao động bị thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện đúng, đủ các chế độ khác của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

9. Thường xuyên đi cơ sở; chủ động phối, kết hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn; đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên việc làm tại các xã, phường, thị trấn; mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức các Hội thảo chuyên đề tư vấn, giới thiệu các thị trường đi làm việc ở nước ngoài, cung ứng lao động ngoài tỉnh đạt hiệu quả.

10. Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đảm bảo hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất chính xác, đầy đủ, kịp thời.

 

11. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về thực hiện Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020.

12. Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

13. Phối hợp giải ngân trên 95% các nguồn kinh phí được giao.

14. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 06 tháng cung cấp 01 bài đăng trên trang thông tin điện tử Sở.

15. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo định kỳ hàng quý theo đúng quy định.

16. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

II. Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp

1. Thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm bình quân từ 200 đến 210 đối tượng.

2. Vận động đóng góp của các tổ chức, cá nhân từ thiện 01 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật).

3. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương để giải quyết cho các đối tượng đủ điều kiện về sống tại cộng đồng 10 người.

4. Thực hiện tốt công tác tư vấn, tham vấn cho các đối tượng tại cộng đồng có vấn đề khó khăn trong cuộc sống được tiếp cận các dịch vụ xã hội 60 người.

5. Thực hiện quản lý ca đối với tất cả các đối tượng đang chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm đạt 100%, đối với đối tượng sống tại cộng đồng 25 người.

6. Đẩy mạnh công tác chăn nuôi sản xuất tại đơn vị, kết quả thu hoạch đạt 5.500 kg rau, củ, quả các loại và 3.000 kg thịt gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho các bữa ăn của đối tượng và tăng thu nhập cho viên chức và người lao động.

7. Duy trì ít nhất 01 lần/tháng hoặc nhân các ngày lễ, tết, các buổi tham quan, sinh hoạt dã ngoại tổ chức sinh hoạt văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho đối tượng.

8. Đảm bảo công tác khám đầu vào cho đối tượng; khám bệnh định kỳ 02 lần/năm cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm (trừ trẻ em mồ côi). Quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng tốt các đối tượng tập trung tại Trung tâm.

9. Tăng cường công tác quản lý không để đối tượng tự ý đi khỏi cơ sở nuôi dưỡng quá 2 % trong tổng số học viên quản lý bình quân trong năm.

10. Bảo đảm tình hình an ninh, trật tự; phòng, chống cháy nổ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực thẩm trong Trung tâm.

11. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 6 tháng cung cấp 01 bài đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

12. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

13. Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở bảo đảm hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất chính xác, đầy đủ, kịp thời.

14. Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; Thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

15. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo định kỳ hàng quý theo đúng quy định.

16. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm và giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

III.Trường Tình thương

1. Duy trì giảng dạy các môn tự nhiên cho học sinh, bồi dưỡng học sinh yếu.

2. Tỉ lệ học sinh nghỉ học dưới 10%.

3. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

4. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học thuộc đối tượng bình thường đạt từ 85% trở lên.

5. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về thực hiện Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020.

6. Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở bảo đảm hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất chính xác, đầy đủ, kịp thời.

7. Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

8. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 6 tháng cung cấp 01 bài đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

9. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo định kỳ hàng quý theo đúng quy định.

10. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

IVCƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY

1. Tiếp nhận học viên cai nghiện ma tuý bắt buộc, tự nguyện và không có nơi cư trú ổn định đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

2. 100% học viên cắt cơn nghiện ma túy an toàn, điều trị bệnh không có sự cố xảy ra, không để học viên bị lây nhiễm chéo HIV trong Cơ sở.

3. 100% học viên được giáo dục về pháp luật, truyền thống lịch sử, kỷ năng sống và phục hồi hành vi nhân cách.

4. 100% học viên được tổ chức lao động trị liệu, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ.

5. Mở 03 lớp nghề cho học viên cai nghiện ma tuý bắt buộc.

6. Triển khai thực hiện phương án quản lý học viên, đề phòng học viên gây bạo loạn, chống thẩm lậu ma tuý vào Cơ sở.

7. Không để học viên bỏ trốn trên 3% trong tổng số học viên quản lý bình quân trong năm.

8. Bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống cháy nổ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực thẩm trong Cơ sở.

9. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về thực hiện Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

10. Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở bảo đảm hoàn thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định; Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất chính xác, đầy đủ, kịp thời.

11. Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tự qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

12. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin, 6 tháng cung cấp 01 bài đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

13. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo định kỳ hàng quý theo đúng quy định.

14. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm và giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

V. Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

1. Chuẩn bị và phục vụ tốt các tổ chức, cá nhân đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân các ngày lễ, tết trong năm.

2. Tiếp nhận và phối hợp tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

3. Tổ chức cất bốc, bàn giao hài cốt liệt sĩ di dời về quê cẩn thận, chu đáo
theo nguyện vọng của gia đình.

4. Tổ chức cất bốc lấy mẫu phẩm thử ADN theo quy định.

5. Thực hiện thanh toán kinh phí hỗ trợ thăm viếng, di dời hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

6. Thực hiện việc chăm sóc các khu mộ liệt sĩ, vườn hoa cây cảnh luôn xanh, sạch, đẹp.

7. Đơn vị đảm bảo 100% an toàn trật tự; phòng, chống cháy, nổ. Bảo vệ, gìn giữ tốt các công trình khác của Nghĩa trang liệt sĩ.

8. Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở đảm bảo hoàn
thành 100% nội dung được giao đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất chính xác, đầy đủ, kịp thời.

9. Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về thực hiện Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020.

10. Triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín; thực hiện ký số và gửi văn bản điện tử qua các hệ thống thông tin theo đúng Quyết định 1156/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

11. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, báo cáo định kỳ hàng quý theo quy định.

12. Mỗi tháng cung cấp ít nhất 02 tin đăng trên trang thông tin điện tử của Sở.

13. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang