V/v đề nghị đăng tải, góp ý xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Kế hoạch số 4960/KH-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; theo đó giao nhiệm vụ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thay thế Quyết định số 1573/QĐ- UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo các văn bản về chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm: Dự thảo Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách, báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Đề cương dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (đính kèm). Đề nghị, các Sở, ngành là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 01/7/2021 để hoàn chỉnh dự thảo theo quy định. Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo nêu trên trên cổng thông tin điện tử đến hết ngày 22/7/2021 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Sở Lao động – TB&XH đề nghị các Sở, ngành là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quan tâm, phối hợp tham gia ý kiến./.
Tập tin tải về:
1258_signed.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2490
  • Trong tuần: 31 734
  • Tổng lượt truy cập: 1373569
  • Tất cả: 5291
Đăng nhập