Giải pháp hỗ trợ thoát nghèo đối với hộ nghèo người có công 6 tháng đầu năm 2019

Chính sách người có công - Nghĩa trang liệt sĩ

Giải pháp hỗ trợ thoát nghèo đối với hộ nghèo người có công 6 tháng đầu năm 2019

09/08/2019 08:35:49

Giải pháp hỗ trợ thoát nghèo đối với hộ nghèo người có công 6 tháng đầu năm 2019 và phấn đấu cuối năm 2019 không còn hộ nghèo người công trên địa bàn tỉnh bình thuận

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công cách mạng”; Kế hoạch số 2966/KH-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình có người công cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2018-2020 và công văn số 861/UBND-KGVXNV ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân tỉnh về việc tăng cường thực hiện xóa nghèo người có công năm 2019.

Căn cứ Công văn số 17/CV-VPQGGN ngày 16/01/2019 của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo về báo cáo số liệu và đề xuất giải pháp giảm nghèo cho các đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách người có công. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo hộ người có công 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

I. Kết quả thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản, gồm: Kế hoạch số 2090/KH-UBND ngày 25/5/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/ 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 2347/KH-UBND ngày 13/6/2018 về thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về Chương trình giảm nghèo bền vững; Công văn số 2963/UBND-KGVX ngày 19/7/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; Kế hoạch số 2966/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình người có công cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2018 – 2020; Công văn số 861/UBND-KGVXNV ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân tỉnh về việc tăng cường thực hiện xóa nghèo người có công năm 2019.

Trên cơ sở đó, các Sở, Ban, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo thuộc ngành, địa phương mình.

Căn cứ các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai xóa nghèo đối với hộ người có công thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018-2020 tại địa phương. Theo đó, chỉ đạo UBND các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp tổ chức vận động toàn dân tham gia xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng tại địa phương. Mục tiêu đảm bảo đến cuối năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh không còn hộ nghèo người có công cách mạng, cụ thể giảm 97 hộ nghèo người có công và không để phát sinh hộ nghèo người có công .

2. Công tác tuyên truyền:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền Kế hoạch giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng, gắn với phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”. Tuyên truyền những việc làm có ý nghĩa thiết thực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều rộng rãi trong nhân dân.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt Chỉ thị số 25/CT-TU ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”, Kế hoạch số 4647/KH-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TU và Kế hoạch số 2966/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình có công cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018 – 2020; Công văn số 861/UBND-KGVXNV ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân tỉnh về việc tăng cường thực hiện xóa nghèo người có công năm 2019 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn để các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm, hiểu đây là việc làm đền ơn đáp nghĩa thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, động viên mọi đơn vị, cá nhân tích cực tham gia hỗ trợ gia đình hộ nghèo người có công với cách mạng dưới nhiều hình thức.

3. Thực hiện các giải pháp vận động toàn dân tham gia hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình người có công:

- Tính đến đầu năm 2019, toàn tỉnh cón 97 hộ nghèo người có công, cụ thể gồm các huyện: Hàm Thuận Bắc (20 hộ), Hàm Thuận Nam (03 hộ), Hàm Tân (04 hộ), Tuy Phong (04 hộ), Bắc Bình (03 hộ), Đức Linh (20 hộ) và Tánh Linh (43 hộ). Các hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách đa phần là hộ có thành viên là người công hưởng trợ cấp 1 lần, tuổi cao, sống đơn thân, khuyết tật, không có người trong độ tuổi lao động, tập trung nhiều ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguyên nhân nghèo chủ yếu là do thiếu hụt về thu nhập, thiếu hụt về thông tin (điện thoại, ti vi, radio…)và thiếu hụt hố xí, nhà vệ sinh.

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng tháng cho người có công thuộc diện hộ nghèo thiếu hụt về thu nhập và thiếu hụt một số tiêu chí theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Trong 97 hộ có trên 60 hộ thiếu hụt về thu nhập được nhận đỡ đầu hàng tháng với mức hỗ trợ bình quân từ 300 đến 400 ngàn đồng/tháng; các hộ còn lại được hỗ trợ: vay vốn,  miễn giảm học phí, cấp học bổng cho con em tham gia học tập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở, nhà vệ sinh, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ phương tiện thông tin gồm: ti vi, radio, điện thoại...

- Các cấp từ tỉnh đến địa phương tập trung vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong 6 tháng đầu năm 2019 vượt kế hoạch đề ra (7,4/6 tỷ - đạt 123,3%), nhờ đó đã kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo các chế độ, chính sách như hỗ trợ: nhà ở, nhà vệ sinh, vay vốn, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ khó khăn, ốm đau đột xuất ... từ các nguồn Quỹ vận động theo đúng quy định, giúp hộ nghèo người có công có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận cấp huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thường xuyên tuyên truyền phổ biến, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xóa nghèo đa chiều đối với người có công tại địa phương. Huy động nguồn lực các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, vay vốn, thăm tặng quà, nhận đỡ đầu phụng dưỡng gúip cho người nghèo nói chung và người nghèo thuộc diện người có công có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

- Chính sách trợ giúp pháp lý: Đã trợ giúp pháp lý cho 245 lượt người nghèo trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và các lĩnh vực khác.

- Ngoài ra, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo người có công, cụ thể: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã hỗ trợ 10 căn nhà với tổng kinh phí 500 triệu đồng và Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh tài trợ 10 căn nhà với tổng kinh phí 500 triệu đồng để xây nhà cho người có công có nhà ở dột nát, hư hỏng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 120 nhà ở cho người có công từ nguồn kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và vận động các đơn vị, cá nhân đóng góp với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng đã góp phần ổn định cuộc sống và giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

4. Kết quả hỗ trợ cho hộ nghèo người có công thoát nghèo năm 2019:

Tổng số hộ người có công thuộc hộ nghèo đầu năm 2019: Toàn tỉnh có 97 hộ, gồm 07 huyện (có 03 huyện, thị xã, thành phố không có hộ người có công thuộc diện hộ nghèo là huyện Phú Quý, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết).

Kết quả hỗ trợ giảm nghèo cụ thể: tổng số 97 hộ nghèo người có công, trong đó: hỗ trợ nhà ở (12 hộ), được nhận phụng dưỡng hàng tháng (28 hộ), được hỗ trợ thông tin tivi, điện thoại, radio (11 hộ), hỗ trợ nhà vệ sinh (18 hộ), hỗ trợ vay vốn (28 hộ).  

II. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi:

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch xóa nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc.

- Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công cách mạng được nâng lên. Từng cấp, từng ngành và địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, từng bước đáp ứng nhu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình nghèo có công cách mạng tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ xóa nghèo đối với người có công thường xuyên và kịp thời; Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh thường xuyên xây dựng các tin, bài phóng sự về công tác xóa nghèo để phát sóng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác xóa giảm đối với hộ gia đình có công cách mạng, khơi dậy ý thức trách nhiệm tự lực vươn lên thoát nghèo không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng.

- Các chính sách giảm nghèo được triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với học sinh sinh viên... Nhờ đó, đời sống, thu nhập của người dân, nhất là người nghèo được cải thiện, nâng lên.

2. Tồn tại, khó khăn:

- Công tác vận động các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình có công ở một số địa phương còn hạn chế và tham gia còn ít. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức một số bộ phận người nghèo về chính sách giảm nghèo chưa kịp thời và sâu rộng nên vẫn còn không ít hộ nghèo còn tư tưởng trông chờ và ỷ lại vào chính sách hỗ trợ người nghèo.

- Một số địa phương có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xóa nghèo đối với hộ gia đình có công cách mạng, tuy nhiên trong công tác chỉ đạo thực hiện chưa thật sự quyết liệt, thiếu các giải pháp cụ thể, thiếu sâu sát trong quản lý, điều hành. Sự phối hợp ở một số ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện chưa thật chặt chẽ;

- Việc huy động nhiều nguồn lực thực hiện công tác xóa nghèo đối với hộ gia đình có công cách mạng còn hạn chế.

3. Nguyên nhân tồn tại:

- Số lượng hộ gia đình nghèo người có công cách mạng tập trung nhiều ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên việc triển khai thực hiện công tác xóa nghèo gặp nhiều khó khăn.

- Nhận thức, trách nhiệm của người dân tham gia vào công tác xóa nghèo đối với hộ gia đình có công cách mạng còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa và trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đa phần số hộ người có công thuộc hộ nghèo là hộ có người cao tuổi, sức yếu, không có người lao động chính, hộ đơn thân, hộ có người bị khuyết tật và bệnh hiểm nghèo nên khó khăn trong việc thoát nghèo bền vững.

IV. Phương hướng, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019:

1.  Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Kế hoạch số 2966/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh và công văn số 861/UBND-KGVXNV ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân tỉnh về việc tăng cường thực hiện xóa nghèo người có công năm 2019 bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cuối năm 2019 toàn tỉnh không còn đối tượng hộ nghèo người có công cách mạng, cụ thể xóa nghèo cho 97 hộ nghèo người có công và không để phát sinh hộ nghèo người có công .

2. Vận động các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận hỗ trợ hoặc nhận đỡ đầu hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, vay vốn, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin để được cải thiện điều kiện sống và thoát nghèo.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kế hoạch xóa nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng gắn với phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”; đưa những tin, bài về những việc làm có ý nghĩa thiết thực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với hộ gia đình có công cách mạng thuộc hộ nghèo.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo tại các xã, nhất là các xã vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS nhằm thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo đối với hộ nghèo người có công.

5. Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội khác để trợ giúp đối với hộ nghèo người có công được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các hộ gia đình người có công bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro.

6. Phối hợp với các tổ chức Hội, Đoàn thể tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng.

7. Thực hiện tốt công tác tổ chức rà soát, đánh giá hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương, cơ sở để kịp thời hướng dẫn và chấn chỉnh những thiếu sót ở cơ sở./.


 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech