Kế hoạch Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tin tức chung

Kế hoạch Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

09/11/2017 08:58:31

 Ngày 20/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 Ngày 16/10/2016, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 4091/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với một số nhiệm vụ cụ thể cụ thể sau:          

  - Hội nhập quốc tế về lao động và việc làm:

 Tiếp tục thúc đẩy thực hiện chương trình việc làm bền vững; phát triển, dự báo thị trường lao động; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, di chuyển lao động, đặc biệt là đưa nhiều lao động có trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài; quản lý di cư lao động quốc tế và tổ chức dịch vụ việc làm, thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động; phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phù hợp với tiêu chuẩn lao động khu vực và quốc tế; thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động.

 - Hội nhập về giáo dục nghề nghiệp: Thực hiện tiêu chuẩn kỹ năng nghề, tiêu chuẩn giáo viên và đào tạo giáo viên, chương trình, giáo trình đào tạo; tăng cường liên kết đào tạo; tham gia mạng nghiên cứu, chuyển giao tri thức về giáo dục nghề nghiệp; xây dựng, phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo nghề cho các cơ sở đào tạo đạt chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế.

  - Hội nhập quốc tế về an sinh xã hội: Từng bước áp dụng các tiêu chí khu vực và quốc tế làm tiêu chí phấn đấu và thước đo đánh giá về an sinh xã hội; trước mắt chú trọng vào các chương trình bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc. Đến năm 2020, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin cho người dân; tiếp cận các tiêu chí sàn an sinh xã hội của quốc tế; tiếp cận đa chiều trong đánh giá và thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững; thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng xã hội.

Kế hoạch đề ra kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo, lòng ghép trong dự toán giao hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Huy động tối đa các nguồn lực từ cộng đồng xã hội; chủ động vận động tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài tỉnh đảm bảo cho hoạt động hội nhập quốc tế về lao động- xã hội. Các nguồn hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch đã đề ra./.

                                                                                                                                      Nguyễn Phi - Văn phòng Sở

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech