Triển khai thực hiện khuyến nghị về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ

Tin tức chung

Triển khai thực hiện khuyến nghị về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ

16/11/2017 07:27:56

Thực hiện Quyết định 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017, của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc. Ngày 31 tháng 7/2017 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản số 2892/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc rà soát, nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái phù hợp với công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Công ước CEDAW).

Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của các Sở, ngành và địa phương; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ./.

                                                                                                                     Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và BĐG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech