Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Tin tức chung

Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

09/01/2017 15:48:52

Triển khai thực hiện Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngày 04/01/2017, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 với mục tiêu, yêu cầu:

Thực hiện nghiêm túc các nội dung, quy trình quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở nhằm nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ công tác hành chính công và thực hiện đúng cam kết về cải cách hành chính của tỉnh; Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính đúng với Bản cam kết của Giám đốc Sở đã ký cam kết với UBND tỉnh ngày 21/10/2016. Tăng cường công tác thường xuyên tự kiểm tra, kiểm tra của Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh công tác thông tin, hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Trên cơ sở đó đề ra các nhóm nội dung chính tổ chức thực hiện năm 2017:

- Đối với công tác chỉ đạo, điều hành: Xây dựng Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; Xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; Tổ chức ký cam kết; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện Bản cảm kết của Giám đốc Sở năm 2017 và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đánh giá nội bộ, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 năm 2017.

- Công tác kiểm tra, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ: Kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Tổ chức tập huấn và phổ biến quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; kiểm soát, cập nhật và việc thực hiện công khai TTHC được UBND tỉnh công bố chuẩn hoá; Tổ chức tập huấn công tác đánh giá nội bộ, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008; Đôn đốc các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và báo cáo kết quả thực hiện; Tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; thực hiện chữ ký số, đảm bảo  các văn bản, tài liệu trao đổi qua môi trường mạng.

- Công tác đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC và công bố, công khai thủ tục hành chính: Rà soát, đánh giá tác động của TTHC trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; Tiếp tục cập nhật, đề xuất bãi bỏ, bổ sung TTHC, đề nghị công bố TTHC; Nhập dữ liệu TTHC đã được UBND tỉnh công bố vào trang tin điện tử của Sở.

- Về tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính: Khảo sát lấy ý kiến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở trong giải quyết thủ tục hành chính công; Tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý những ý kiến kiến nghị, phản ảnh về thực hiện TTHC.

Yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Phòng, đơn vị mình. Gắn kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính với việc xem xét đánh giá công tác thi đua khen thưởng trong năm, đồng thời xử lý những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính./.

 

                                               Nguyễn Phi

                                       Phó Chánh Văn phòng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech