Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Lao động - TB&XH

Tin tức chung

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Lao động - TB&XH

11/01/2017 10:48:57

Ngày 05/01/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 với mục tiêu: Đảm bảo triển khai thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của Sở; Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết, xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm giúp Lãnh đạo Sở dễ dàng kiểm soát được quá trình xử lý hồ sơ công việc của các phòng chuyên môn, đề xuất đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu lực quản lý góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Sở.

Theo đó Kế hoạch đã đề ra những nội dung cơ bản: Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo ISO của Sở; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đánh giá viên nội bộ cho lãnh đạo, cán bộ công chức các Phòng chuyên môn của Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Tiếp tục áp dụng hệ thống duy trì, ban hành Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở khi UBND tỉnh có Quyết định công bố chuẩn hoá thủ tục hành chính; Rà soát các quy trình cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình và phù hợp TTHC đã được công bố; Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ năm 2017; Tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 60/2015/QĐ- UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện tốt cơ chế một cửa, một của liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân; Quyết định số 1971/QĐ- SLĐTBXH ngày 07/9/2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.

Kế hoạch được chỉ đạo cụ thể cho các Phòng chuyên môn Sở, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng mục tiêu chất lượng của Phòng, đơn vị mình trong đó nội dung phải gắn liền với nhiệm vụ được giao trong năm 2017 và thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố chuẩn hoá; định kỳ có báo cáo tổng hợp gửi Ban Chỉ đạo ISO Sở; phối hợp với Văn phòng Sở kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của Phòng, đơn vị mình./. 

 

Nguyễn Phi

Văn phòng Sở

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech