Thanh tra thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng người hoạt động kháng chiến

Công tác Thanh tra

Thanh tra thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng người hoạt động kháng chiến

26/03/2019 07:41:25

Thanh tra thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng người hoạt động kháng chiến, con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và việc quản lý, sử dụng kinh phí ưu đãi tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/12/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/02/2019 về việc thanh tra thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng người hoạt động kháng chiến, con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và việc quản lý, sử dụng kinh phí ưu đãi tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo đó, thành lập Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Công Biên – Phó Chánh thanh tra Sở làm Trưởng đoàn để thực hiện nội dung nêu trên. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (bắt đầu từ ngày 11/3/2019). Giao cho ông Phạm Thái, Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi, giúp Giám đốc Sở xử lý hoặc trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Thực hiện giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định tại Mục 1
Chương II Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra./.                                 

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech