Không vì thành tích mà bỏ sót hộ nghèo

Chính sách bảo trợ xã hội

Không vì thành tích mà bỏ sót hộ nghèo

16/11/2017 16:12:55

Công tác xoá đói giảm nghèo là chủ trương lớn của đảng và nhà nước, được xác định là một chương trình mục tiêu quốc gia, đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bình Thuận nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của nhà nước ta. Trong những năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể, công tác giảm nghèo của tỉnh đạt kết quả khá, tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm đạt 1,5%, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân từng bước hoàn thiện và kiên cố hóa, bộ mặt xã hội ở nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện nâng lên. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,2%/năm, năm 2016 đã giảm được 1,24% vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2017, với mục tiêu đề ra giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,2% theo tinh thần Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều dự án hỗ trợ giảm nghèo thiết thực, như: Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã thuộc Chương trình 135, hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 22.041 triệu đồng. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo,... Nhờ đó, đời sống, thu nhập của người dân, nhất là người nghèo được cải thiện, nâng lên.

Năm 2017 là năm thứ 3 tỉnh ta tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020. Nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm 2018. Thực hiện Kế hoạch số  3740/KH-UBND ngày 25 /9/2017 của UBND tỉnh từ ngày 25/9 - 15/12/2017, các địa phương tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 đúng quy trình và bộ công cụ rà soát theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cận nghèo mới thoát  nghèo phải bảo đảm dân chủ, công khai, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và phải có sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân. Tuyệt đối không thiên vị, nễ nang, không bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo, không chạy theo thành tích hoặc sợ ảnh hưởng đến tiêu chí đánh giá nông thôn mới mà làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương./.

                                                                                              Phòng Bảo trợ xã hội

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech