CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Địa chỉ liên lạc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

13/03/2019 08:03:54

VĂN PHÒNG SỞ

1. Chức năng

Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức, điều hành, quản lý công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, công chức, viên chức của cơ quan và các đơn vị trực thuộc, thực hiện công tác tổng hợp, cải cách hành chính, pháp chế, thi đua khen thưởng, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, bảo vệ cơ quan.

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các chương trình, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Sở.

- Công tác tổ chức: Tham mưu thực hiện về quản lý, điều hành tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức và người lao động của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc; xây dựng và thực hiện Kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ; thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, điều động, tuyển dụng, sử dụng, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm; đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

- Công tác cải cách hành chính: Tham mưu thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và các Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” các lĩnh vực thuộc ngành quản lý đã được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2008.

- Công tác hành chính, quản trị: Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh; hướng dẫn việc quản lý, khai thác có hiệu quả các mạng tin học trong nội bộ và mạng diện rộng của cơ quan; thực hiện việc lưu giữ, thu chi quỹ tiền mặt đúng theo quy định hiện hành; mua sắm, sửa chữa các điều kiện vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan bảo đảm ổn định hoạt động, bố trí phương tiện phục vụ công tác; quản lý tài sản, phương tiện làm việc của cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực cơ quan; thực hiện các nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết, tang lễ, tiếp khách của lãnh đạo Sở; quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm phương tiện đi lại và điều kiện làm việc của cơ quan Sở; đề xuất kế hoạch đầu tư, hợp đồng các phương tiện phục vụ cho công tác của Sở; quản lý sổ sách cấp phát, quyết toán xăng xe đi công tác.

- Công tác văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận các văn bản từ các nơi gửi đến, tổ chức in ấn, nhân sao, phát hành các loại văn bản của cơ quan theo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hiện hành và lưu trữ, quản lý chặt chẽ, cẩn thận, bảo mật các văn bản gửi đến và văn bản gửi đi; phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các chương trình, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Sở; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, công tác pháp chế cơ quan; thực hiện một số công tác khác do Lãnh đạo Sở phân công.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh; hướng dẫn việc quản lý, khai thác có hiệu quả các mạng tin học trong nội bộ và mạng diện rộng của cơ quan.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch -Tài chính tham mưu thực hiện việc lưu giữ, thu chi quỹ tiền mặt đúng theo quy định hiện hành; mua sắm, sửa chữa các điều kiện vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan bảo đảm ổn định hoạt động.

- Bố trí phương tiện phục vụ công tác; quản lý tài sản, phương tiện làm việc của cơ quan.

- Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực cơ quan.

- Tham mưu xây dựng, theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, nếp sống văn minh của cơ quan.

-  Được Lãnh đạo Sở ủy quyền:

+ Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, các chương trình, kế hoạch của Sở, thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ cho sự lãnh đạo của Lãnh đạo Sở.

+ Xử lý văn bản của các nơi gửi đến, ký thừa lệnh các loại văn bản: Giấy mời họp trong nội bộ ngành; thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban hàng tháng; xác nhận sao lưu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức đang quản lý và các loại văn bản khác khi được Lãnh đạo Sở ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH giao.

3. Cơ cấu tổ chức

 Văn phòng Sở có từ 8-14 người, trong đó có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, các công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 68 và hợp đồng khác (nếu có) theo vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Mối quan hệ công tác

- Đối với Lãnh đạo Sở: chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực. Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được giao.

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: là quan hệ bình đẳng, phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: là quan hệ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Chức năng

Phòng Người có công là Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Lao động – TB&XH, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người có công với cách mạng.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sỹ, quản lý các công trình ghi công liệt sỹ theo phân cấp trên địa bàn.

- Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ.

- Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng người có công và thân nhân của họ.

- Hướng dẫn và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực người có công đối với các Phòng Lao động – TB&XH huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ trách công tác Lao động – TB&XH các xã, phường, thị trấn.

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực người có công.

- Kiểm tra, việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người có công; phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực người có công.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh và Bộ Lao động – TB&XH.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH giao.

3. Cơ cấu tổ chức

 Phòng Người có công có từ 5-7 biên chế theo vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức.

4. Mối quan hệ công tác

- Đối với Lãnh đạo Sở: chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực được phân công. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác, những đề xuất với Phó Giám đốc Sở phụ trách đồng thời tiếp nhận sự điều hành, chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: là mối quan hệ phối hợp, bình đẳng, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành, tạo điều kiện thuận lợi để các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: là mối quan hệ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh./.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - TB&XH, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch - tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực ngành đúng chế độ qui định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ 

Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ:

2.1. Công tác tài chính:

Bao gồm: Nguồn kinh phí TW; Nguồn kinh phí địa phương; Nguồn kinh phí viện trợ nhân đạo; các nguồn kinh phí, lệ phí khác (kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh, lệ phí cấp giấy phép cho lao động nước ngoài…).

- Xây dựng kế hoạch, dự toán thu - chi kinh phí thường xuyên, chi công việc, các chương trình, dự án hàng năm, 3 năm, 5 năm của cơ quan Văn phòng sở.

- Tổng hợp kế hoạch, dự toán thu - chi hàng năm, 3 năm,  5 năm của ngành Lao động – TB&XH (cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc sở, Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có sử dụng kinh phí).

- Phân khai các nguồn kinh phí cho các đơn vị, các địa phương có sử dụng kinh phí để triển khai thực hiện theo từng đợt hoặc từng năm sau khi được cấp có thẩm quyền giao kinh phí.

- Lập dự toán từng nguồn kinh phí, từng nội dung chi gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và giao dự toán.

- Giao dự toán cho cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đồng thời nộp Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận để theo dõi kiểm soát chi.

 - Tổng hợp, đề nghị điều chỉnh các nguồn kinh phí theo đề nghị của các đơn vị, các địa phương trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

- Kết thúc quý, năm ngân sách lập báo cáo quyết toán từng nguồn kinh phí theo quy định.

 - Tổng hợp quyết toán từng nguồn kinh phí theo quy định của cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc sở và các đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện các nguồn kinh phí thuộc ngành Lao động – TB&XH quản lý theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo tiền mặt cho hoạt động cơ quan Văn phòng Sở.

- Quản lý thu - chi tiền mặt chặt chẽ, đúng quy định.

- Kiểm kê tiền mặt thực tế định kỳ hàng tháng, đột xuất.

- Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định.

2.2. Tài sản:

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu cho Giám đốc Sở trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc đúng quy định cho cán bộ, công chức trong cơ quan Văn phòng sở.

- Theo dõi, quản lý tài sản gắn liền với đất của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

- Theo dõi tình hình biến động tăng giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ lâu bền tại cơ quan Văn phòng sở.

-  Kiểm kê đánh giá lại tài sản hàng năm. Đề xuất, kiến nghị  xử lý tài sản hư hỏng, hết thời gian tính hao mòn.

2.3. Xây dựng cơ bản:

- Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án thuộc ngành quản lý theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Luật có liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, các thủ tục hồ sơ về xây dựng cơ bản. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

-Thực hiện cấp tạm ứng, thanh toán theo khối lượng hoàn thành cho các đơn vị tham gia công trình theo đúng các hợp đồng đã ký kết. Kết hợp thu hồi nợ tạm ứng qua các đợt thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

- Sau khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, thực hiện lập hồ sơ báo cáo quyết toán công trình hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

2.4. Quản lý tài chính các đơn vị trực thuộc:

- Tổng hợp kế hoạch thu – chi năm ngân sách hàng năm, 3 năm, 5 năm của các đơn vị trực thuộc trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

- Tham mưu Lãnh đạo sở ban hành quyết định giao dự toán năm ngân sách sau khi có quyết định của UBND tỉnh, công khai ngân sách trên trang thông tin điện tử theo đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian quy định;

- Tổng hợp, đề nghị điều chỉnh các nguồn kinh phí theo đề nghị của các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu Lãnh đạo sở xử lý các vướng mắc, khó khăn về kinh phí chi thường hoạt và chi công việc của các đơn vị trực thuộc.

- Xét duyệt và ra thông báo xét duyệt quyết toán năm đối với kinh phí tại Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc và các phòng Lao động – TB&XH.

- Chủ trì hoặc tham gia với Sở Tài chính, Thanh tra sở, các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra tiến hành thanh, kiểm tra tình hình thực hiện thu - chi tài chính, tài sản công, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị trực thuộc.

2.5. Công tác xây dựng kế hoạch, thống kê, tổng hợp:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thống kê, tổng hợp từ Văn phòng Sở chuyển sang từ ngày 01/11/2018 hàng năm cụ thể:

- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành;  xây dựng kế hoạch triển khai chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo giao ban gửi lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc trước khi họp; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng), báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ định kỳ 6 tháng, 1 năm tình hình thực hiện công tác đối ngoại, công đồng văn hóa- xã hội ASEAN và theo theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.Tham gia ý kiến góp ý cho UBND tỉnh, các sở, ngành.

- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch triển khai công tác nông thôn mới theo địa bàn được tỉnh phân công phụ trách hàng năm, hướng dẫn các địa phương quy trình thực hiện các Tiêu chí và Tiểu tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới thuộc ngành; phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu thẩm định công nhận kết quả đạt các Tiêu chí và Tiểu tiêu chí nông thôn mới; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo kết quả triển khai thực hiện nông thôn mới của ngành cho ban điều phối nông thôn mới của tỉnh theo quy định.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH giao.

3. Cơ cấu tổ chức

 Phòng Kế hoạch – Tài chính có từ 5-7 biên chế theo vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức.

4. Mối quan hệ công tác.

- Đối với Lãnh đạo Sở: chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở và các phó Giám đốc đối với các lĩnh vực được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan. Tuỳ nội dung, yêu cầu từng công việc và có thể kết hợp với nhiều phòng tham gia; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn chế độ tài chính cho các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; theo dõi, kiểm tra hoặc phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra tình hình quản lý sử dụng kinh phí các đơn vị trực thuộc Sở.

- Đối với các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, chế độ tài chính cho các các phòng Lao động – TB&XH cấp huyện; theo dõi, kiểm tra hoặc phối hợp với thanh tra Sở thanh tra tình hình quản lý sử dụng kinh phí các phòng Lao động – TB&XH; phối hợp đăng ký chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại các địa phương./.

 

THANH TRA SỞ

1. Chức năng

- Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Giám đốc Sở) tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Giám đốc Sở:

a) Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

b) Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội;

c) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiến nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật về lao động, người có công và xã hội khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi hoặc quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2.2. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Sở:

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động; an toàn, vệ sinh lao động;

b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

c) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp;

d) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

đ) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện); thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế;

e) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về trẻ em trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Sở;

g) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giảm nghèo và trợ giúp xã hội;

h) Thanh tra chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội;

i) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp;

k) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của Sở;

l) Thanh tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

2.4. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

2.5. Thanh tra đột xuất và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Nhà nước, của Sở, ngành liên quan khi được Giám đốc Sở giao.

2.6. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra.

2.7. Triển khai và xử lý tự kiểm tra pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

2.8. Tổ chức điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 2.9. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của Sở; thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

2.10. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

2.11. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

2.12. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật khi được Giám đốc Sở giao.

2.13. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

2.14. Tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo phân công của Sở.

2.15. Quản lý cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của nhà nước.

2.16. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

 Thanh tra Sở có từ 5-7 biên chế theo vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó có Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

4. Mối quan hệ công tác

- Đối với Lãnh đạo Sở: Chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở về mọi hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: là quan hệ bình đẳng và phối hợp thực hiện nhiệm vụ có liên quan trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định pháp luật về lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Đối với các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: là quan hệ phối hợp, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng về lĩnh vực của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Chức năng

Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

  - Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới hàng năm, 05 năm… trên phạm vi toàn tỉnh.

  - Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.

  - Phối hợp thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em…; Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới.

  - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

  - Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

  - Giám sát hoạt động lồng ghép vấn đề giới trong hoạt động của các ban, ngành, địa phương làm căn cứ cho việc tham mưu và đề xuất các giải pháp khắc phục bất bình đẳng giới và tăng cường năng lực cho phụ nữ.

  - Thực hiện hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH giao.

3. Cơ cấu tổ chức

 Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới có từ 5-7 biên chế theo vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức.

4. Mối quan hệ công tác

- Đối với Lãnh đạo Sở: chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực được phân công. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác, những đề xuất với Phó Giám đốc Sở phụ trách đồng thời tiếp nhận sự điều hành, chỉ đạo của Giám đốc Sở; Trưởng phòng có trách nhiệm giúp Phó Giám đốc Sở trong việc liên hệ với các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm bắt những chủ trương, chính sách liên quan.

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: là quan hệ bình đẳng, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành, tạo điều kiện thuận lợi để các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: là quan hệ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới./.

 

PHÒNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ

1. Chức năng

Phòng Lao động, việc làm và Dạy nghề là phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương (tiền công), an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội (bao gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện), việc làm (bao gồm bảo hiểm thất nghiệp), đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, dạy nghề.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ:

2.1. Về lĩnh vực lao động, tiền lương (tiền công):

a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp bị giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, giao, bán doanh nghiệp; Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, Hội đồng hòa giải cơ sở, theo dõi tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công;

b) Về lĩnh vực an toàn lao động:

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ;

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương;

- Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động tại địa phương;

- Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

c) Hướng dẫn chế độ, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, lao động là người khuyến tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động tại địa phương; Thống kê số lượng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động và số lượng người lao động thuê lại;

đ) Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn quản lý; Hướng dẫn tính tiền lương làm thêm giờ, làm đêm của các doanh nghiệp;

e) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động;

g) Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động hàng năm; Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tích cực trong doanh nghiệp;

h) Tổng hợp báo cáo số lượng doanh nghiệp và tình hình sử dụng lao động hàng năm của doanh nghiệp;

i) Theo dõi hướng dẫn, tổng hợp báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sơ tại nơi làm việc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

k) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;

l) Kiểm tra, báo cáo định kỳ và đột xuất về lao động, tiền lương, tiền công, tranh chấp chấp lao động, đình công và bảo hiểm xã hội;

2.2. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện:

a) Giúp Lãnh đạo Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền.

b) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc đối với trường hợp doanh nghiệp xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

c) Thực hiện chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2.3. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

b) Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về: 

- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm tăng thêm;

- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;

- Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người khuyết tật, người chưa thành niên, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Bảo hiểm thất nghiệp:

- Thực hiện tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

- Giải quyết đơn thư của tổ chức, cá nhận về việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan về bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Thẩm định và phê duyệt phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm; thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quy định;

- Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm và đột xuất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.4. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hợp đồng.

- Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.5. Về lĩnh vực Dạy nghề:

- Xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, điều hành về giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (công lập và ngoài công lập).

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm về đào tạo nghề (chỉ tiêu đào tạo, ngành nghề đào tạo, kinh phí đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ cán bộ, giáo viên; đầu tư, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật) cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức, triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình đào tạo nghề (cho lao động nông thôn, người tàn tật, người nghèo, dân tộc thiểu số nội trú) và Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình, giáo trình dạy nghề; việc đăng ký hoạt động dạy nghề; việc thực hiện tuyển sinh học nghề, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề, cấp văn bằng, chứng chỉ nghề. Việc đào tạo liên thông và liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thành lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể và xếp hạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

- Hướng dẫn, triển khai việc thực hiện chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; việc thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; việc thực hiện tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên dạy nghề; tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi tay nghề học sinh các cấp theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên học nghề; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hoá, thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên học nghề; công tác giáo dục thể chất, công tác y tế, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của học sinh, sinh viên học nghề; việc thực hiện chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước, việc thực hiện các quy định về thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh, sinh viên học nghề và các chính sách khác đối với người học nghề.

- Tổ chức thực hiện Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc đảm bảo chất lượng dạy nghề, việc tự kiểm định chất lượng dạy nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Thực hiện công tác thống kê, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về dạy nghề. Cập nhật các thông tin, số liệu về dạy nghề của tỉnh vào phần mềm của Tổng cục dạy nghề.  

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực dạy nghề theo quy định.

- Ký kết các chương trình phối hợp công tác về dạy nghề với các sở, ngành, đoàn thể và triển khai thực hiện các chương trình này. Tham gia góp ý kiến với các Sở, Ngành, Đoàn thể về chính sách, nội dung có liên quan đến dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế, nội dung chương trình dạy nghề, việc chấp hành pháp luật, chính sách chế độ về đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp định kỳ tự kiểm tra.

- Định kỳ, hàng năm tổng hợp báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

 Phòng Lao động, việc làm và Dạy nghề có từ 8-14 biên chế theo vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức.

4. Mối quan hệ công tác

- Đối với Lãnh đạo Sở: chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở theo chế độ thủ trưởng và Phó Giám đốc phụ trách; chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Đề án… để triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: có mối quan hệ phối hợp, khi thực hiện nhiệm vụ nếu có những vấn đề liên quan đến các Phòng, đơn vị khác thì đơn vị chủ trì chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan để giải quyết công việc; có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở. Trường hợp ý kiến giữa các Phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở không thống nhất thì Phòng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở phụ trách quyết định.

- Đối với các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: có mối quan hệ mật thiết với các Phòng Lao động – TB&XH huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt thông tin hoạt động trên địa bàn, đôn đốc kiểm tra các Phòng Lao động – TB&XH huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn giúp Phòng Lao động – TB&XH nắm bắt đầy đủ các quy định về lĩnh vực lao động, việc làm và dạy nghề./.

 

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Chức năng

Phòng Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Lao động – TB&XH, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ:

- Về lĩnh vực Bảo trợ xã hội: Xây dựng chương trình, kế hoạch và dự toán ngân sách về giảm nghèo, bảo trợ xã hội và phát triển nghề công tác xã hội của tỉnh hàng năm và dài hạn; hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và các đề án, chính sách về bảo trợ xã hội; tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và đối tượng bảo trợ xã hội khác; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các dịch vụ công tác xã hội, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình cơ sở khác có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 - Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội: Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, biện pháp (hàng năm và dài hạn), biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy; kiểm tra các tụ điểm nhạy cảm nhằm phát hiện và phòng ngừa mại dâm; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã; xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin đối tượng mại dâm, nghiện ma túy; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH giao.

3. Cơ cấu tổ chức

 Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội có từ 5-7 biên chế theo vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức.

3. Mối quan hệ công tác

- Đối với Lãnh đạo Sở: chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách.

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: có mối quan hệ phối hợp để thực hiện tốt những nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao hàng năm; có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về lĩnh vực công tác được giao cho các đơn vị trực thuộc sở, để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác được giao trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: phối hợp chặt chẽ để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác được giao để giúp UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án, chính sách về giảm nghèo, bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất trong lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Đối với các Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các nội dung quản lý nhà nước về tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật; hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị và những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.


 

Số lượt truy cập

0738682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech